Tags

, , , , , , , , ,

I det senaste numret av CFO World (nummer 18, 2013) beskriver chefredaktören i sin ledare en föränderlig värld med sänkta inträdesbarriärer, ökad konkurrens och nya marknader som direkt får finansiell innebörd.

”Lönsamhetsproblem och trender som pekar åt fel håll gör frågan finansiell och därmed en angelägenhet för CFO.”

Faktum är att denna slutsats inte är unik för CFO:er utan även CEO:er beskriver, i en Gartner studie 2012, att framsteg inom IT och teknologi är det främsta hotet mot företagets affärsmodeller och lönsamhet de närmaste åren. Men tanke på att 65% (IDG Lägesrapport 2013) av alla CIO:er rapporterar till antingen CEO eller CFO så blir denna frågeställning högst aktuellt för IT. Men vad är det som driver utvecklingen och vad betyder detta för IT?

De senaste åren har Gartner beskrivit förändringen genom sina ”NEXUS of Forces”. Här beskriver de affärsmässiga trender som kommer att revolutionera affärsvärlden genom en utbredd digitalisering (integration av digital teknologi i vardagen genom digitalisering av allting som kan digitaliseras). Trender såsom Social media, Mobilitet, Big Data och Cloud driver en utveckling som hotar, mer eller mindre, alla företags affärsmodeller. Dessa trender är inte unika för Gartner utan samma trender ser man i studier hos andra stora konsultbolag och analysföretag. Det viktiga att förstå är att dessa trender är affärsmässiga trender men med stor IT intensitet.

”Every business is a digital business. You cannot be the best in your industry by not being the best at IT” Accenture Future Lab

IT är generellt inte med på tåget. Nästan hälften av CEO (HBR 2013) tycker inte att CIO förstår verksamhetens utmaningar och mål. Denna slutsats stöds av Gartners rapport från 2012. Den påstår att CEO rangordnar IT på plats 6 när det gäller funktioner som bidrar med ekonomiskt värde. Dessutom säger 57% av VD:ar (HBR 2013) att IT-funktionen kommer ändras de närmaste åren p g a missnöje. Detta är en varning till CIO att anta en annan position är tidigare.

IT-organisationen har en tydlig roll att spela när det gäller att stärka företagets konkurrenskraft på marknaden. Men hur går det till? Faktum är att IT-system och -processer (definerade av ITIL) bidrar med lite affärsvärde och konkurrenskraft. De flesta företag har liknande standardiserade system och processer, och dessa har blivit en hygienfaktor snarare än en konkurrensfördel. Forrester går så långt som att påstå att IT-avdelningar kommer vara borta 2020 eftersom de då kommer att vara total integrerade i affärsenheterna.

Det hävdas att IT-driven innovation är den avgörande faktorn för IT i framtiden. Men research visar (Jim Collins, Great by Choice, 2011) att framgångsrika företag inte är mer innovativa än medelmåttiga företag. Endast 9% av pionjärerna slutar som de slutliga vinnarna på marknaden och 64% av pionjärerna misslyckas totalt (Tellis Golder, Will and Vision). De framgångsrika företagen uppnår i stället en ”innovationströskel” som man måste passera för att vara med i matchen (baserat på dynamiken i branschen) men efter det, när man nått tröskeln, är ytterligare innovation inte speciellt intressant.

För att förstå ITs roll i en föränderlig värld behöver man förstå de verkliga anledningarna till att företag blir framgångsrika. Det finns många teorier om detta men låt oss ta Jim Collins perspektiv beskrivet i Great By Choice, 2011. Jim Collins hävdar att det finns tre kriterier som skiljer framgångsrika företag från medelmåttiga, i en föränderlig värld.

  1. Fanatisk Disciplin: En konsekvent styrning av företaget baserat på värderingar, mål, presentationsnormer och metoder.
  2. Empirisk Kreativitet: Att själv äga analysen och beslutandet i den osäkra situationen. Att inte lita på andra utan själv, genom empirisk bevisning, komma till slutsatser och beslut.
  3. Produktiv Paranoia: Att extremt vaksamt hålla reda på hot och förändringar i sin omgivning, till och med – eller i synnerhet – när allt går bra.

Det som är gemensamt för dessa kriterier är fokus på kunskap och styrning (inte system och processer som man skulle kunna tro). Det är vad vi vet och hur vi använder den informationen och kunskapen som är avgörande. Detta kan låta trivialt men innebär en stor förändring för företaget och speciellt för IT som traditionellt byggt värde genom just system (t ex EPR system) och processer (t ex ITIL). Denna slutsats stämmer överens med tidigare konklusion att system och processer inte bidrar med konkurrenskraft.

Förändringen för IT handlar om att fokusera på kunskap om trender (hot och möjligheter från ITs perspektiv), förväntningar i värdekedjan och ITs styrkor och svagheter. Denna kunskap bör förmedlas till affärsenheter för att sedan tillsammans (IT och Business) besluta om en gemensam strategi framåt. Detta för att göra rätt prioriteringar och ta rätt beslut för att bidra med värde i värdekedjan. Denna förändring är total och innebär en förflyttning från Operational Excellence till Customer Intimacy.

Customer Intimacy (som fokuserar på skapande av kundvärde) är ett nytt sätt att styra IT. Det handlar, enligt mig, om att CIO måste styra på ett mer agilt sätt baserat på omvärldsanalys, agil styrningsmetodik och förändringsvilja. Ju högre förändring i branschen, desto högre krav på agil styrning för att uppnå högt värde av IT.

Mina rekommendationer:

  1. IT kan genom omvärldsanalys (kunskap och information) bidra till en högre konkurrenskraft hos företaget. Avsätt resurser för att utveckla metodik och driva omvärldsanalys.
  2. Etablera dialog mellan business och IT där information och kunskap om omvärlden kan diskuteras och användas.
  3. Definiera rollen av IT i värdekedjan och hur värde skapas genom att identifiera förväntningar och hur dessa uppnås.
  4. Implementera en agil styrning av IT organisationen.
  5. Keep it simple! Starta inte stora förändringsprojekt utan ta små kontrollerbara steg. Högt fokus på ledarskap, change management och incitamentsmodeller.

Det finns idag en osäkerhet i företag hur man skapar konkurrensfördelar och lönsamhet i föränderliga tider med sänkta inträdesbarriärer, ökad konkurrens och nya marknader som direkt får finansiell innebörd. IT har spelat en undanskymd roll och denna roll har delvis bidragit till osäkerheten hos CFO och CEO. Men genom en förändrat fokus mot Customer Intimacy baserat på kunskap/information och agil styrning, kan IT ta sin roll som viktig strategisk partner och minska osäkerheten i företagsstyrningen.